De St. Armagilo Confessore in Britannia Armorica Galliae
Life of St. Armel (Armagilo) from Bollandists

ANNO DLII. [Commentarius] Armagilus conf. in Brit. Armorica (S.)
BHL Number: 0679 by J. B. S. Thanks to Website of ActaSanctorum for 16.August
Latin TextRouge translation

[1] Non uno modo effertur sancti hujus Armagili nomen, utpote quod Gallo-Britones passim inflectunt S. Armel, [Ex Officiis potius] & Arzel, ut probant pagi ab ipso denominati, Plaermel & Ploarzel, quod est dicere Plebs Armagili, Plebs Armeli & Plebs Arzeli, unde inde facile sit conjicere, quanta olim in veneratione fuerit, cum pagi & oppida ab eo tamquam singulari patrono etiam hodie denominentur. Neque ibi stetit celebris cultus, per totam, saltem Armoricam seu minorem Britanniam late diffusus, ut manifeste ostendunt Officia non solum Rhedonensia, Venetensia & alia, sed etiam Macloviensia, ex cujus ecclesiæ antiquissimo Breviario ea describemus, servato totius Officii ordine, quæ de S. Armagilo tradita invenire potuimus, non secuturi Legendistam Albertum Le Grand, multa passim pro suo arbitrio amplificantem, ut toties in hoc Opere ostensum est.

[1] No one carried out this Lucinus was the name of it, since the French - twist the British broadcast of Armel [ From offices rather ] and Arzel to approve the street from the named Plaermel and Ploarzel, which is to say the population Lucinus was, the people and the population Arzeli Armeli, from which it is easy to interpret it from there, what great things he has been long ago in veneration, as the singular with the patron from him even at this day the towns of the district and shall be nominated. Nor is there, stood the famous of worship, throughout the whole of, at least in Britain to Armorica or less widely diffused, as is plainly show The offices of not only Rhedonensia, Vannes also other matters, but also of St. Malo, from the most ancient of which church shall describe it Breviary, after having observed the whole of the Office of order, which of the St. Lucinus was the we have been able to find have been handed down, it does not follow the Legendistam Albert Le Grande, many things are everywhere according to his discretion enlarging, as has been shown so many times in this work.

[2] In jam citato Officio ponitur XXIII Augusti: non recte opinor, [quam ex Marlliis notus] cum ad marginem manuscripti nostri expressissime notetur; In Calendario haberi ejus memoriam hac XVI Augusti, quo die obiit, & etiam nunc colitur tum in pago diœcesis Rhedonensis, ubi vita functus, ab eo dictus S. Armel, tum in urbe Ploërmel, quæ latine dicenda est Plebs Armagili, Plou Armel, vulgo Bloërmel in diœcesi Macloviensi. Atque hæc testimonia cultum abunde testantur, tametsi in nullis vetustis Martyrologiis ejus signetur memoria. Saussayus ipse Sanctorum encomiastes solito brevius de eo hoc die loquitur, ita ipsum annuntians: Macloviopoli, S. Armagili confessoris magnarum virtutum meritis præclari. Paulo aliter Castellanus: In Britannia prope Rhedones, S. Armagili confessoris, qui Parisiis totis septem annis commoratus fuerat, continuis pietatis exercitiis occupatus. Neque alia novi Martyrologia, quæ de ipso meminerint.

[2] In the already cited the Office is set down 23 of August: but not right in my opinion, [ except from the Marlliis known ] when it comes to the margin of the manuscript of our most expressly indication to the contrary, this 16 of August in the calendar to be regarded as his memory, on which day he died, and even now it is cultivated both in the village in the diocese Rhedonensis, where he died, he named St. Armel, also in the city Ploërmel, which is the population Lucinus was said in Latin, Pluto Armel, commonly Bloërmel in the diocese of St. Malo. Such evidence of abundant testimony to the service, even if they are not in his old martyrology bygone memory. You praise me more briefly than usual on this day Saints, he speaks of him Saussayus, so very and said: The Macloviopoli, St. Lucinus was the confessor of great virtues, the merits of clear ones. Paulo aliter Castellanus: In Brittany, near Rennes, St. Lucinus was the confessor, who had stayed in Paris throughout the years, successive spiritual exercises busy. Neither could any of the new martyrology, they should remember that the things concerning himself.

[3] Potuisset Cointius in sua Francorum Historia ecclesiastica Sancti Vitam & gesta paulo uberius enucleare, [laudatur a Cointio.] at fortasse veritus, ne minus solida essent, quæ de ipso circumferuntur, paucis omnia complexus est tomo 1 ad annum 520, num. XVI his verbis: Armelus sive Arzelus in Britannia circa annum CCCCLXXXII natus, per ecclesiasticos gradus erectus est ad honorem presbyteratus, deinde monasticæ vitæ studio incensus iter in Armoricam suscepit, & oratorium in agro Leonensi construxit, ubi hodie est parœcia S. Arzel, vulgo Plou Arsel. Ibi permansit usque ad obitum Rigualdi comitis, sed postea Comorri tyrannidem veritus, adiit Childebertum regem & Idualem comitem, a quibus honorifice susceptus est propter famam virtutum, quas Deus per eum operari dignabatur. Consule illius Vitam in Armorica sancta.

[3] Cointius have been possible had been done in his own a little more fully explicate the Franks, the Ecclesiastical History of the Holy & Life, [ praised by Cointio. ] But, perhaps, to fear lest, they were not less than solid, the things concerning himself about with, it is the complex of all the small volume of 1 to the year 520, as to whether. 16 as follows: Armelus or Arzelus born in Britain around the year 482, by ecclesiastical degrees was set up in honor of the priesthood, and then burning with zeal for the monastic way of life in Brittany, received, and in the field Leonensi the chapel, where he is today the Parish of St. Arzel, commonly known as Pluto Arsel., Continued there until the death of Rigualdi of the count, but afterwards Comorri tyranny to fear lest, he visited the Justinian, & Idualem the companion of the king, by whom he was received with honor, on account of the fame of the virtues, which God, through him, was deemed to work. Consult her life is in Amorica the holy places.

[4] Vitam illam aut eamdem aut similem existimo cum jam citata Alberti Gallica, [Vita ex Breviario Macloviensi.] cui fidere non ausim, ut proinde ad solum jam laudatum Macloviense Officium recurrendum sit, quod hic totum mox subjiciam cum antiphonis & responsoriis Vitæ seriem etiam prosequentibus. De Sancti reliquiis in toto hoc Officio non agitur, ut supponere omnino liceat, eas in loco, ubi primum depositæ fuere, etiamnum devotissime honorari, quamvis partes fortasse aliquæ alio translatæ fuerint. Certe in appendice nostra ad Vitam S. Pavacii tomi V Julii pag. 545 in sacco aliquo repertæ etiam dicuntur fuisse Reliquiæ sanctorum Armageli & Liborii, quod hic notasse sufficiat, ut ibi me facturum pollicitus sum. Miraculis plurimis celeberrimum fuisse Sanctum, non solum in Vita sed etiam post obitum, etsi id in Officio non clare exprimatur, testis est Albertus, ex quo etiam discimus, ecclesiam Plebis Armagili (Ploërmel) in diœcesi Macloviensi, ejus nomini consecratam, magno populi confluxu etiam hodie frequentari.

[4] for that life, or when they were now the places cited in the same or a similar approach, I think, Albert French, [ The life from the Breviary of St. Malo. ] To whom he would not dare to trust, to that effect, recourse must be had only to the Office of now and a panegyric of St. Malo, that this particular subject as soon as with the whole series of antiphons and responses of Life also follows. Of the remains of the Holy Office does not deal with in this whole, as we suppose, is permitted to, lead them into the place where he was for the first time has been deposed, I even now most devoutly to be honored, although the parts may perchance be some were transferred to another. Certainly, in the appendix to my life of S. Pavacii volume of 5 July, p. The remnant of the saints are said to have been 545 in the sack Armageli & Liborius in some there were found several, which is here sufficient to be noted, so that is where I promised to do what I am. With miraculous wonders, the Holy One of very many to have been the most famous, not only in life, but also after his death, though it be in an office can not be clearly expressed, is a testimony to Albert, from which also we learn that the church of the people, you Lucinus was the ( Ploërmel ) in the diocese of St. Malo, its consecrated in the name, to the great people of the confluence it is also this popular resort.

[5] Patria a nemine controvertitur: est enim S. Armagilus ex eorum numero, [Patria, ætas & dignitas.] quos ex majori Britannia in Armoricam certatim transiisse in Historia sua Britannica ostendit Lobinæus tomo 1, longa serie ad calcem libri secundi zelosos illos prædicatores enumerans, & notanter pag. 76 num. 210 ea confirmans quæ de Sancto jam diximus. Par est circa ætatem consensio, nimirum, natum esse anno 482, post multos vero labores religionis propagandæ causa susceptos, sanctissimæ Vitæ finem fecisse anno 552. Postremum quæri posset, utrum vere abbas dicendus sit, a quo titulo abstinuimus. Monasterium aliqui ab eo conditum volunt: certe discipulos seu socios populares, & forte alios habuisse non diffiteor, quæ si ad proprie dictam abbatiam sufficiant, facile etiam patiar abbatem nuncupari. En modo promissum Officium

Ex Vetusto Breviario secundum usum ecclesiæ Macloviensis impresso Parisiis per Joannem Higman. an MCCCCLXXXIX, ex ea parte, quæ inscribitur Sanctorale æstivale.

S. Amargili Confessoris.

In I Noct. Antiph. Gloriosa prosapia in Majori Britannia ortus traxit natalitia B. Armagilus. Psalm. de communi unius Confess. Antiph. Vir magnæ scientiæ, vas omnis munditiæ de bono in melius crescebat quotidie. Antiph. Christi cultor jugiter ordinatus presbyter contra cuncta vitia dimicavit fortiter.

[5] Our native land is disputed by no one : for it is the St. Lucinus was the result of their number, [The countrey, age and worth. ] Such of the British to the greater of Britons in Armorica with rival has crossed to his history shows Lobinæus Vol 1, those zealous of Book II, at the end of a long series preachers listing, and significant p. 76 no. 210, confirming those things which concern the Saints have already said. It is reasonable for about the age of consent, of course, that he was born in the year 482, after a long up for the sake the labors of the propagation of religion, holy way of life to have done the end of the year 552."Journey to Avalon" pg 145 improperly quoted 562, however since the battle with Conomor was 555, 562 is a good compromise since Lives of the British Saints has 570.

The last question could be asked, whether he is to be called the abbot, from which the title of the approach. The monastery was founded by him, some want to : it is certainly the disciples or allies of their countrymen, and by chance I do not doubt others have had, the which, if properly so called, to the abbey of content with that, I put up with the abbot also easily be called. See how to use the promise of the Office of the ancient church of St. Malo Breviary printed in Paris by John Higman. or 1489, since the side that is written on with of Saints of the summer.

S. Amargili Confessoris.

In I Noct. Antiphon. Glorious family had its birth in the Mayor B. Lucinus was born in Britain. Psalm. Confessions of a general one. Antiphon. A great man of knowledge, the vessel of all to cleanness from good to better spread throughout the provinces. Antiphon. He fought bravely against all vices are always faithful ordained a priest.

[6] [Ex Anglia in Britanniam transiens] Lect. I. S. Armagilus Dominicam excogitans sententiam, videlicet; Qui non renuntiaverit omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus; parentes & ceteros amicos ac omnia, quæ habebat, relinquere maluit quam Dominicis contraire præceptis. Tu autem. Puer adhuc scholarum dum exerceret studia, operatus est suarum virtutum primordia. A sodali, quem presserunt frigus, febres, abscesserunt solo tactu pallii. Operatus &c.

[6] [ going over to Brittany from Wales ] Lect. Lucinus was to devise a sentence of the Lord's, that is to say : who's not that forsaketh not all that he possesses, he can not be my disciple ; & the rest of the friends, and as the parents of all things, that he had, to leave rather than go against the commandments of the Lord '. As a child in school while still exercising studies, he worked his miracles beginnings. By the Members, whom the press The cold, fevers, abscesses mere touch of the robe. Worked & c.

[7] [accersitur a rege Childeberto] Lect. II. Eo vero spiritu, quo idem S. Armagilus Britannorum applicuit finibus, Philibertus * rex Francorum sanctæ fidei cultor, postquam illius Sancti sociorumque ejus famam audivit, misit per internuntios, ut ad se venire non denegaret, efflagitare curavit. Tu autem. Prorsus dimissis omnibus, quæ obviant cælestibus Britannorum in partibus, transfrerat cum sodalibus. Prece regis est profectus in Galliam & effectus ejus secretarius. Britannorum &c.

[7] [ summoned by the king Childebert I ] Lect. 2. In the true spirit of, in which he applied the same St. Lucinus was the territory of Brittany, Childebert king of the Franks, a worshiper of the holy faith, after having heard the report of his companions of that of the Holy, he sent by messengers, so that should not refuse to come to him, demanded the appointment of the people. You. Absolutely everything away that they meet the high places of the Britons in parts transfrerat members. Prayer of the king of France, and effects of man is perfect in his Secretary. Britons, & c.

[8] Lect. III. Ille vero Spiritu sancto repletus, regalibus jussis libenter optemperavit, [a quo post sex annos discedens] sexque annorum spatio regis palatium piissimus Dei famulus, quasi agnus inter lupos, quippe inter curiales tyrannos inhabitavit. Tu autem. Deo placens, cunctis gratus, regali palatio moram fecit Vir beatus sex annorum spatio. Per quem Deus magnalia multa fecit in Gallia. Sex annorum spatio. Gloria &c. In 2 Noct. Antiph. Cunctis membris impotentem curat claudum, deposcentem ejus alimoniam. Antiph. Vir benignus cæco flenti visum reddit confidenti de ejus auxilio. Antiph. Signis Sancti divulgatis assunt, quo it, villis stratis infirmorum agmina.

[8] Lect. 3. He was filled with the Holy Spirit, the royal orders he would submit to [ from which he departed after six years ] six years in the space of the palace as the king's most pious servant of God, was like a lamb among wolves a contest between the clansmen tyrants lived. Pleasing to God thus, all with gratitude, and the royal palace of the blessed man was long a period of six years. Through whom the God of the great things he has done many things in France. Six year period. Gloria & c. The 2 Noct. Antiphon. All members unable to care for the lame beg his food. Antiphon. A kind man who gives sight to the blind baby confident of his own. Antiphon. Signs of published at hand, where is it going, heavy layers of weak forces.

[9] Lect. IV. Septimo vero anno dum iter faceret ad ecclesiam, [paralyticum sanat.] ecce quidam vir claudus omnibusque membris penitus dissolutus sanctissimo Viro obviam se objiciens, victum corporis necessarium quærere satagebat. Quem Vir Dei tanta calamitate depressum intuens, caritativa pietate flexus ita alloquitur: In nomine Jesu Christi crucifixi surge citius & exiliens ambula. Tu autem. De regis licentia Rhedonensi patriæ dato oratorio, it festinus cum gaudio. Quo spretis mundi gaudiis, signis effulsit variis. It &c.

[9] Lect. 4. On the seventh year on the march to the church, [ palsy heals. ] There was a lame man, met with all the members of the most deeply discouraged and expose the living body must seek busy. He was a man of such disasters and depressed looking, loving kindness, being moved so addressed in the name of Jesus crucified, and rise more quickly and running out walk. You. The king's permission Rhedonensi the country, given the oratory, it ran with joy. The spurning joys of the world, stood out the various signs. It c.

[10] Lect. V. Cum autem Rhedonensem pagum Vir sanctus advenisset, [Serpentem populo infestum] quidam serpens miræ magnitudinis quemdam illius regionis montem occupaverat, cujus flammivomus flatus quoscumque hominum attingere valebat, amarissima morte miserabiliter occidebat. Villa quadam, per quam ibat, tota fere plebs peribat, nec non animalia aquarum penuria. Quo audito, baculo terra fixo, populo fons vivus exiliit. Plebs &c.

[10] Lect. V. But Rhedonensem village holy man arrived, [ the serpent people hostile to ] a snake exceeding the size of a mountain, the region occupied by the fiery breath of all kinds of people to reach the adventure, the most bitter death miserably killed. Village, a kind of, by means of which it went, nearly the whole people, when unrequited, not to mention the living creatures were failure of the stream. Upon hearing this, the fixed ground with his staff, to the people Thou Fount of life of exile. The Commons, & c.

[11] Lect. VI. Sanctus vero Armagilus, quasi vir pugnator, [in fluvium præcipitat.] stolam in manu gestans, tantum monstrum intrepidus adire festinavit, statimque serpens immanissimus, inclinato capite, ad Viri Dei adventum innocuus & quasi obediens existebat. Cujus collum cum jam cominus stola adnexum tenuisset, statim supercilium prærupti montis petere conatur, & in quemdam fluvium mortuum præcipitavit. Die quadam exspectabat opem Sancti, quam optabat multitudo languentium stans ante domus ostium. Vir benignus pietate pro his motus solita, hos remisit, sanitate prius cunctis reddita. Multitudo &c.

In 3 Noct. Antiph. Juxta siccam habitabat serpens ingens, qui dum flabat, suo flatu morti dabat terræ ejus incolas. Antiph. Prece plebis inclinatus ... reclinat declinatus, monstrum stola colligavit & in aqua suffocavit. Antiph. Timens vitam maculari vana laude populari, ad desertam Britanniam pergit linquens Rhedoniam.

[11] Lect. 6. The other hand, Lucinus was the Holy One, is a man of war, therefore he [ into the river are swallowed up. ] In the hand, wearing a robe, made ​​haste to go to such a monster, fearless, and immediately he the serpent the most monstrous, he bowed his head, and as it were his obedient to the man of God, the coming of the innocent. The robe is attached to the neck with the hand to hand held steep hill at the edge of trying to ask, and in a river died down.

One day, waiting for the help of the desired number of sick standing in front of the door. The movement of these is a kind man piety for the usual, those he has demanded it, was restored to all the health he had before. Great, & c.

The 3 Noct. Antiphon. According to a dry dwelling snake that while blowing, blowing his death, he gave the country its inhabitants. Antiphon. Prayer of the people inclined... rests declined monster stole bound and suffocated in the water. Antiphon. Fearing stained empty praise the democratic life of the waste goes to Britain, leaving Rhedoniam. (Suggestions: Shunning the empty praise, he leaves Rhedoniam for a simple life.)

[12] [Claret novis miraculis.] Lect. VII. Cum autem miraculis & virtutibus ubique coruscaret, & ægrotantium agmina, ubicumque eum sciebant, velut pium medicum persequerentur, affuit forte quidam dæmoniacus aliis immixtus, qui solo tactu straminis, ubi Vir Dei jacebat, a dæmonio liberatus est. Ad Britannos transnatando, verbum Dei seminando, multas gentes baptizavit & idola conculcavit. Ædes sacras fabricavit Jesu Christo noviter, & in fide roboravit servos Dei firmiter. Multas &c.

[12] [ It is plain, with new miracles. ] Lect. 7. When, however, miracles, and force everywhere shone, and the sick troops, no matter where they knew Him, as if a kindly physician pursued after them, and Satan came, perhaps, some POSSESSED BY A DEVIL others unmixed, who by a single touch of the straw, where the man of God was laid down, by the demon and saved him. The British transnatando, sowing the word of God, many people baptized and stamped images. The houses of the sacred newly built it by Jesus Christ, and hath strengthened in the faith of the servants of God firmly. Many c.

[13] [Monitus ab angelo] Lect. VIII. Cum vero quadam die prædictus Armagilus aliquid infirmitatis sentiens monasterium solus intraret, & in modum crucis ad terram prostratus Dominum deprecaretur, vidit angelum Dei dicentem sibi: Electe Dei Armagile confortare in gratia Dei, quia die secunda post Assumptionem B. V. Mariæ cælorum palatia penetrabis. Tu autem. Quidam habens dæmonium, Sancti petens auxilium, ejus sensit suffragium tactu lecti straminis. Tactu vestis est sanata quædam diu fatigata propter fluxum sanguinis. Ejus &c.

[13] [ He was warned by the angel ] Lect. 8. When, however, some weakness, feeling a certain day as mentioned Lucinus was alone, he entered the monastery, and he pleaded with the Lord in the form of a cross prostrate on the ground, he saw an angel of God saying to him: God's elect Lucinus was strong in the grace of God, because on the second day after the Assumption of the Blessed Virgin Mary of heaven is at palaces pass through. You. Some are having a devil of asking for help, it felt the touch of a bed of straw vote. The touch of the garment is healed some seeds after long and weary because of the flow of blood. His & c.

[14] [obitum prædicit & moritur.] Lect. IX. His auditis, facta oratione surrexit, & omnem populum in ecclesiam introire permisit. Et cum divinum Officium peregisset, cunctis audientibus proprium obitum declaravit, diebusque transactis ab angelo prænotatis, migravit ad Dominum. Tu autem. Ubicumque procedebat, opem petens accedebat infirmorum concio, quæ ejus auxilio sospes recedebat. Qualicumque tenebantur ægri morbo curabantur ejus medicamine. Quæ &c. Gloria &c. Te Deum laudamus.

[14] [ the death of aforesayd and dies. ] Lect. 9. On hearing this, said a prayer, he rose up, and all the people he allowed to enter into the church. And when the Divine Office accomplish their wish, the hearing of all the property of his death, declared, aforementioned, days were done by the angel, he departed to the Lord. You. Wherever he went forth, seeking additional help for the sick public meeting, the help of his good health, he retired. They were bound by any kind of disease were cured of that remedy. She & c. Gloria & c. You are God.

[15] [Alia Sancti miracula.] In Laudibus. Antiph. Virgo illustris genere, illustrior opere, opem dabat omnibus bestiis & hominibus.

Antiph. Quadam die sentiens morbo se gravari, intrat oratorium Deum deprecari, statim adest angelus ipsum consolari.

Antiph. Angelus dulci modo nitens hunc affatur, tibi Dei gratia supererogatur, locus tibi debitus cum Sanctis paratur.

Antiph. Genitricis Domini completo solemnio, Deo reddens spiritum, & Sanctorum præmio, quod est tibi debitum, frueris cum gaudio.

Antiph. Dicta die reddito missali officio, & instructo populo divino eloquio, dicens obitum suum, Deo reddit Spiritum.

[15] [ other saintly miracles. ] With singing. Antiphon. Virgin most famous race, the most work, trying to help all animals and humans. Antiphon. One day, feeling ill, whilst he enters the chapel to pray to God, there he is the messenger of the console. Antiphon. Angel sweet way and trying to address this, you superabundance of God's grace, the proper place for you with the Saints won. Antiphon. Mother of the completion of a solemn, giving the spirit of God and the saints reward, which is due to you, you enjoy it with joy. Antiphon. The said day, he missal office, and instructed the people by the divine word, saying his death, God gives the Spirit.

return to main page